Prace konserwacyjne drzewostanu parku w Roskoszy

W dniach 18.X do 7.XII.2010 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt pod nazwą „Wykonanie prac konserwacyjnych drzewostanu w zespole Dworsko-Parkowym Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy”. Projekt, o wartości 20 000.00 zł dofinansowano w połowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Pracami konserwacyjnymi objęto 29 drzew w tym 5 drzew wpisanych do rejestru pomników przyrody – 7 jesionów, 6 akacji, 3 lipy, 6 grabów, 2 modrzewie, 3 świerki, 1 wierzba i 1 kasztanowiec. Zakres prac przy większości drzew obejmował: cięcie sanitarne i korygujące, redukcja masy korony, usunięcie posuszu, oczyszczanie ubytków wgłębnych, wykonanie dwóch wiązań elastycznych podtrzymujące konary narażone na odłamanie, usunięcie podrostu i samosiewów drzew.
 
 
Wykonanie prac konserwacyjnych przy starych drzewach pozwala zabezpieczyć je przed gwałtownymi wichurami. Prace konserwacyjne przedłuża żywotność drzewa wzmacnia korony i poprawia stan bezpieczeństwa publicznego pieszych w otoczeniu obiektów kubaturowych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Wykonanie prac poprawia także estetykę parku i całego Zespołu Dworsko-Parkowego.
 
 
Ponadto, dzięki finansowaniu Gospodarstwa Pomocniczego ECKiW, przeprowadzono dodatkowo prace pielęgnacyjne przy 43 innych drzewach.  
 
 
Teren parku ma powierzchnię blisko 10 ha. Jest parkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. W 1995 roku opracowano dla parku projekt zagospodarowania parku przewidujący prace konserwacyjne drzewostanu oraz  zaprojektowano nowe nasadzenia. Od czterech lat projekt realizowany jest etapowo, począwszy od prac porządkowych i prac konserwacyjnych drzewostanu. W roku 2011 planowane są dalsze prace pielęgnacyjne przy starych drzewach oraz wykonanie nasadzeń części przewidzianych krzewów i drzew.
 
 
Prace konserwacyjne drzewostanu czwartego etapu mają objąć 42 drzewa rosnące głównie w pobliżu ciągów pieszych i w bliskim sąsiedztwie budynków. 28 drzew przewidzianych do pielęgnacji znajduję się w strefie zabytkowej parku. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w parku (etap I) jest częścią realizacji projektu zagospodarowania parku w Roskoszy. Projekt został zatwierdzony postanowieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jego autorem jest Dorota Pape-Siliwończuk. Etap I łącznie obejmuje nasadzenia 333 sztuk krzewów i drzew. Kosztorys przewidywanych prac opiewa na kwotę 44 515,38 zł.