„Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”

W dniach 05 – 08.03.2012r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy realizowano szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu
 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu uczestniczyła kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 
 
W ramach szkolenia uczestnicy zdobyli oraz utrwalili wiedzę z zakresu podstawowych czynności udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy w czasie nagłych wypadków, katastrof czy też klęsk żywiołowych.
 
Zajęcia miały formę wykładów z akcentem na ćwiczenia praktyczne na profesjonalnym sprzęcie.