Zakończenie projektu “Ginące zawody na europejskim rynku pracy”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w partnerstwie z  Landkreis Oberhavel i Wileńską  Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa zakończyło realizację projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

“Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec, realizowany w terminie  od 01.10.2017r. do 30.09.2019r., popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy.

Celem projektu było zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocja tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami ginącymi oraz zainteresowanych ich popularyzacją, opracowanie materiałów szkoleniowych i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych rzemieślników stanowi szeroką formę ochrony przed zapomnieniem dawnych zawodów.

W projekcie brali udział pracownicy organizacji partnerskich pragnący poszerzyć i wymienić swoje doświadczenia w zakresie tematu i celów projektu, w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zainteresowani szkoleniem bądź nadzorowaniem szkolenia młodzieży w swoich krajach, podopieczni organizacji partnerskich z Polski, Litwy i Niemiec mogący mieć trudności ze znalezieniem się na rynku pracy, chcący uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy lub samozatrudnienia oraz rzemieślnicy, przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe związane z organizacjami partnerskimi zainteresowani ginącymi zawodami.

W ramach projektu odbyły się cztery międzynarodowe spotkania projektowe – w grudniu 2017r. w ECKiW OHP w Roskoszy, w kwietniu 2018r. w Landkreis Oberhavel w Niemczech, we wrześniu 2018r. w siedzibie organizacji partnerskiej z Litwy oraz na przełomie lutego i marca 2019r. w ECKiW OHP w Roskoszy. Spotkania realizowane były dwutorowo. Pierwszym z celów była bieżąca koordynacja i zarządzanie projektem a drugim zapoznanie się ze specyfiką występowania rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami i szkoleniem zawodowym młodzieży w Niemczech, na Litwie i  w Polsce, zapoznanie uczestników spotkania z funkcjonowaniem organizacji partnerskich, spotkanie z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów, dzielenie się doświadczeniami.

Jednym z ważniejszych działań projektowych było międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach,  w którym ogółem wzięło udział 51 osób: po 15 podopiecznych kształcących się w szkołach zawodowych, dla których udział w projekcie zwiększy możliwości skutecznego wejścia na rynek pracy oraz po 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu z organizacji partnerskich. Młodzież, po działaniach przygotowawczych w swoich krajach, przyjechała do ECKiW OHP aby na terenie wioski ginących zawodów w Roskoszy kształcić się w wybranym zawodzie ginącym: piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej. Przez dwa tygodnie, od 31.03 do 13.04.2019r., młodzi tkacze uczyli się zakładać osnowy i tkać na krosnach, kołodzieje wykonywali elementy kół drewnianych oraz wyroby z drewna codziennego użytku, piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formowali ciasto, uczyli się przygotowywać zakwas, rozpalać tradycyjny piec chlebowy, w którym wypiekali różnego rodzaju chleby i bułeczki a kowale ręcznie wykuwali różnego rodzaju wyroby artystyczne, podkowy i poznawali zasady podkuwania koni. Uczestnicy szkolenia nabyli dodatkowe kompetencje w zawodzie ginącym, doświadczenie i motywację do pracy, współpracy w międzynarodowym środowisku i budowaniu dialogu międzykulturowego oraz wzmocnili swoje umiejętności językowe i kulturowe co sprawiło, że stali się bardziej interesujący dla potencjalnych pracodawców.

W ramach projektu organizacje partnerskie dokonały porównania sytuacji rzemieślników pracujących w zawodach zagrożonych wyginięciem oraz zawodów ginących mające szanse reaktywacji w Polsce, na Litwie i w Niemczech, popytu i podaży na produkty i usługi wytwarzane w ramach tych zawodów, rozwiązań i metod w krajach UE związane z uznawalnością umiejętności i kwalifikacji, sposobów poświadczania i uznawania efektów szkolenia zawodowego, opracowali i wydali kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących, folder wraz z przykładami dobrych praktyk i filmy instruktażowe. Ponadto powstała strona internetowa projektu oraz baza danych rzemieślników i osób mających umiejętności w ginących zawodach, która umożliwia kontaktowanie się rzemieślników, osób zainteresowanych rzemiosłem tradycyjnym, potencjalnych klientów, przedsiębiorców, przedstawicieli zrzeszeń i osób chcących szkolić się w zawodach ginących.

 Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej i opracowane materiały pozwoliły na przekazywanie i porównywanie pomysłów, rozwiązań i metod w krajach UE związanych z kształceniem w zawodach ginących i rozszerzaniem kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane rzemiosło. Projekt umożliwił wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących szkolenia zawodowego i działań na rzecz młodzieży kończącej edukację szkolną w ułatwianiu im wejścia na rynek pracy, przeniesienie ciekawych i wartościowych praktyk do swoich organizacji, podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w zakresie zawodów ginących, zwiększenie dostępu i promowanie szkoleń w zawodach ginących oraz tradycyjnego rzemiosła w krajach UE.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu:

Strona internetowa www.diprof.eu

Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących:

Folder wraz z przykładami dobrych praktyk:

Filmy instruktażowe: