Szkolenie koordynatorów oraz głównych księgowych

Z myślą o stałym podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji pracowników w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w dniach 9-12 grudnia 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie dla terenowych koordynatorów EFS oraz głównych księgowych WK i CKiW. W szkoleniu brali udział także przedstawiciele Komendy Głównej OHP.

Szkolenie poświęcone było zbliżającemu się rozliczeniu projektu "18-24 Czas na samodzielność", wybranym aspektom wdrażania przez Ochotnicze Hufce Pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz regionalnych programów operacyjnych, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i księgowym. Spotkanie obejmowało także warsztaty głównych księgowych WK oraz CKiW pod hasłem "System TREZOR jako instrument wspomagający rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spełecznego".

Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor. Konsultacje prowadzili Dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Dariusz Gatner oraz Dyrektor  Biura Budżetu KG OHP Irmina Siedlecka.