Szkolenie dotyczące realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych

W dniach 08-10 marca 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. W szkoleniu uczestniczyli koordynatorzy wojewódzcy i koordynatorzy projektów w CKiW OHP, przedstawiciele Komendy Głównej OHP oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
 
Podczas szkolenia omówiono realizację projektów systemowych OHP – „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”, „Nasza przyszłość”, „Identyfikacja potrzeb młodzieży na rynku pracy”, „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz projektów regionalnych finansowanych w ramach PO KL lub RPO w 2009 r.
Dokonano także podsumowania działalności OHP w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży w roku 2009 r., omówiono założenia do nowego druku nr 16 oraz przedstawiono nowy program do opracowywania wniosków PNWM dla jednostek centralnych „SOWA”.
 
Omówiono również ocenę jednostek organizacyjnych OHP w zakresie wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej za rok 2009 oraz dokonano prezentacji propozycji nowego systemu oceny pracy jednostek organizacyjnych OHP.
 
Ponadto omówiono założenia oraz wytyczne do realizacji nowych projektów systemowych planowanych na rok 2010 r. – „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”, „Nasza przyszłość 2”, „Nowoczesne kompetencje kadry OHP” oraz „Młodzieżowa akademia umiejętności”.
 
 
Zaprezentowano nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz omówiono „Instrukcję dotyczącą obiegu dokumentów oraz współpracy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych OHP w zakresie realizacji programów projektów europejskich oraz „Poradnik beneficjenta”.
 
Przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich poprowadzili bloki szkoleniowe CRZL poświęcone nowelizacji Ustawy o finansach publicznych, Zasad finansowania PO KL praz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w kontekście projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Wiele miejsca poświęcono sprawozdawczości rzeczowej oraz aplikacji PEFS w wersji 2.0, kontroli projektów systemowych oraz informacji i promocji w ramach PO KL.
 
Podczas szkolenia odbyło się także spotkanie uczestników z Komendantem Głównym OHP Jerzym Mormulem.
 
 
Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.