Rusza nabór uczestników do projektu „Nowe perspektywy 2”

 

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczyna nabór kandydatów do projektu "Nowe perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.
 
Głównym celem projektu, realizowanego w okresie 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.,  jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy obejmie wsparciem 40 uczestników w wieku 15 – 25 lat, którym sytuacja środowiskowa i materialna, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia udany start życiowy. Będą to osoby niezatrudnione,  zarówno nieaktywne zawodowo jak i bezrobotne, zarejestrowane w PUP. Grupa docelowa dzieli się na dwie kategorie projektowe A i B, do których zaliczają się:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki – 20 uczestników (2 grupy)

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP – 20 uczestników (2 grupy).
 
W ramach projektu zostało przewidziane m.in.: wsparcie opiekuńczo-wychowawcze (w tym wyjścia kulturalno-edukacyjne), działania motywacyjne (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) czy zajęcia szkoleniowe (warsztaty, szkolenia i kursy dopasowane do kategorii wiekowej, mające na celu rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych np. szkolenia językowe, komputerowe i kurs prawa jazdy). 
 
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
 
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem tel. 83 344 41 17.