Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 osób stanowiącego element realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 5 osób stanowiącego element realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert –07.04.2015r. do godz. 1100 

Numer nadany przez zamawiającego:  ZP-1/GZ/2015

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015-039273

Załączniki:

SIWZ – kurs przedsiębiorczości20150327

zał-nr-1_umowa

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.