Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 40 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 40 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert – 06.11.2013 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-5/NP2/POKL/2013

Numer ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 2013/S 211-366158

Załączniki:

siwz – j angielski

Zał nr 1_wzór umowy

Zał nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał nr 3_formularz ofertowy

Zał nr 4_oświadczenie o podwykonawcach

Zał nr 5_wykaz usług

Zał nr 6_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 7_oświadczenie w trybie art.24

Zał nr 8_informacja o przynależności do grupy kapitałowej