Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy”

Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest: Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
Termin składania ofert 30.10.2015r.
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP-18/RNRP/2015
Numer nadany prze UZP: 283238-2015

Załączniki:

SIWZ – materiały biurowe 18-RNRP-201520151023

Zał-nr-1_umowa-materiały biurowe

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej

Zał-nr-9_oświadczenie – klauzula społeczna