Akcja Aktywizacja

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w okresie od lutego do sierpnia 2017r. realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

„Akcja aktywizacja – YEI”

W projekcie uczestniczyła jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży spełniająca następujące kryteria:

 • osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia)
 • młodzież nieucząca się, niepracująca oraz nie szkoląca (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training), nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, albo mająca niskie kwalifikacje zawodowe lub mająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:

 • grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa zawodowego
 • zajęć z zakresu zapobiegania depresji
 • kursów zawodowych wraz z kosztem egzaminów
 • 3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium szkoleniowym
 • zajęć z zakresu kreowania wizerunku: warsztaty ze stylistą, przeprowadzenie metamorfozy, zakup strojów
 • szkolenia językowego
 • kursu komputerowego ECDL START
 • kursu prawa jazdy kat. B
 • kursu przedsiębiorczości
 • pośrednictwa pracy

Ponadto uczestnikom projektu zaoferowane zostało:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu
 • dofinansowanie dojazdów na zajęcia
 • wyżywienie podczas realizacji zajęć przewidzianych w projekcie
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • stypendia szkoleniowe – dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy
 • stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (tj. 3 miesiące)

Koordynator projektu  –  Katarzyna Bancarzewska

Wychowawca – Katarzyna Deneko

Wartość kosztów bezpośrednich realizowanych w ramach projektu przez

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wyniosła 167 023,00 zł.

Projekt „Akcja aktywizacja – YEI” jest całkowicie bezpłatny,

realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku

Akcja – aktywizacja: realizacja kursów zawodowych

Realizacja kursu komputerowego ECDL Base

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – marzec 2017

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Akcja aktywizacja – Indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy