GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Cele projektu: ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat z całego kraju oraz poprzez szkolenie 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu OHP i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu OHP w trakcie realizacji projektu.

REALIZACJA PROJEKTU W ECKiW OHP:

UCZESTNICY PROJEKTU, to 5 nieaktywnych zawodowo mężczyzn z terenu powiatu bialskiego.  Beneficjenci zdobyli nieodpłatnie kwalifikacje zawodowe w zawodzie kamieniarz. Dodatkowo, pracownik ECKiW OHP zdobył umiejętności w zakresie praktycznego nauczania zawodu kamieniarz, poprzez udział w kursie umiejętności zawodowych.

Charakterystyka uczestników projektu:

  • młodzież bezrobotna w wieku 18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy, posiadająca niewystarczające kwalifikacje zawodowe

Zajęcia w ramach projektu organizowane w ECKiW OHP:

  • 20 godz. grupowych zajęć z doradcą zawodowym
  • 30 godz. kursu przedsiębiorczości
  • 180 godz./os. kursu zawodowego w zawodzie murarz z podstawowymi zagadnieniami kamieniarstwa

Praktyczna część projektu (120 godz.) odbyła się w czerwcu i lipcu br. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dla młodzieży z całej Polski. Prowadzili ją wyszkoleni instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Podczas pobytu w Roskoszy młodzież zdobyła specjalizacje oraz dodatkowe umiejętności w zawodach: piekarza, cukiernika, kamieniarza, dekarza, kołodzieja, tkacza, kowala i rymarza.

Projekt zapewniał dodatkowo:

  • nieodpłatne wyżywienie podczas zajęć szkoleniowych oraz refundację kosztów podróży
  • ubezpieczenie NNW
  • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
  • nieodpłatne zakwaterowanie w ECKiW w Roskoszy oraz refundację kosztów dojazdu

Koordynator projektu:  Małgorzata Zając