Praca na stanowisku kierownika internatu ECKiW OHP w Białej Podlaskiej

Praca na stanowisku  kierownika internatu w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

 

Data ukazania się ogłoszenia: 06.03.2018r.

Termin składania oferty pracy: 16. 03. 2018r. do godziny 10ºº

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do ECKiW OHP w Roskoszy ), nie będą rozpatrywane.

 

Praca na stanowisku  kierownika internatu w pełnym wymiarze czasu pracy  – umowa o pracę na okres próbny, wynagrodzenie zasadnicze – 2200,00 zł (miesięcznie brutto) + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny – 300,00 zł (miesięcznie brutto).

Miejsce pracy:

Internat OHP w Białej Podlaskiej ul Sikorskiego 5

Kryteria wyboru kandydatów:

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 3. znajomość obsługi komputera, znajomość programów Microsoft Office (m.in. Word, Excel).
 4. umiejętność współpracy w zespole,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu – odporność na stres,
 6. doskonała organizacja pracy,
 7. komunikatywność,
 8. mile widziane dodatkowe uprawnienia ( kursy)
 9. prawo jazdy kat. B
 10. samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość.
 11. mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 12. mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą,

Obowiązki:

 1. zapewnienie właściwej działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu;
 2. sprawowanie nadzoru nad całokształtem przebiegu i organizacją pracy wychowawców internatu;
 3. organizowanie kontroli oraz analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej w internacie oraz pracowników obsługi internatu;
 4. koordynowanie bezpieczeństwa, dyscypliny, stanu higienicznego i porządku przebywania młodzieży na terenie internatu;
 5. czuwanie nad ogólną estetyką pomieszczeń i tematyką dekoracji;
 6. nadzór i współpraca z wychowawcami w organizacji życia internatowego uczestników;
 7. rozwijanie wśród młodzieży działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej oraz nawyków respektowania powszechnie obowiązujących norm społecznych i pomocy rówieśniczej;
 8. prowadzenie współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z lokalnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność jednostki;
 9. inicjowanie i współdecydowanie o remontach, modernizacji budynku i pomieszczeń internatu, zakupu sprzętu i urządzeń;
 10. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu wychowawców grup oraz kół zainteresowań i innych agend działających na terenie internatu
 11. odpowiedzialność za sprzęt i mienie internatu
 12. planowanie i wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych dla internatu;
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem internatu;
 14. reprezentowanie pracowników internatu wobec Kierownika jednostki;
 15. prowadzenie polityki w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych OHP.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. zaświadczenie z KRK o niekaralności lub toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. mile widziane referencje, opinie na temat dotychczasowej pracy zawodowej.

Kontakt:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

w Roskoszy lub pocztą e-mail na adres eckiwroskosz@ohp.pl

Inne informacje:

 1. wstępny etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w oparciu o analizę nadesłanych do ECKiW dokumentów. Kandydaci, którzy zostaną wybrani w pierwszym etapie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji jakim jest:
 2. wstępna rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca formalne kwalifikacje kandydata,
 3. pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kwalifikacje i kompetencje wymagane na stanowisku,
 4. oferta pracy jest skierowana również do osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ECKiW OHP w Roskoszy.
 6. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 7. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru,
 8. dokumenty aplikacyjne, składane w ramach danej procedury rekrutacyjnej, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie komisyjnie niszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (83) 833444847