Posiedzenie Rady Programowej

Z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora odbyło się 20 marca 2009 r. inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Rada Programowa jest społecznym organem opiniodawczym i doradczym udzielającym pomocy merytorycznej w podejmowanych przez ECKiW OHP działaniach wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.

Do grona członków Rady Programowej ECKiW zostali powołani przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej oraz osoby reprezentujące instytucje i organizacje zajmujące się pojętą problematyką młodzieży.

W sali konferencyjnej ECKiW w Roskoszy zebrali się: Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor, Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej Grzegorz Zadroga, Dyrektor ECKiW Stanisław Podymski, Dyrektor CEiPM OHP w Białej Podlaskiej Marek Doroszuk, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Lech Sobieszczuk, Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej Edward Czech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska Anna Kaliszuk, przedstawiciel Gminy Biała Podlaska Bożena Pawlina-Maksymiuk, Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury Maria Skonieczna, Dyrektor Klubu Kultury Dariusz Chorąży, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej Leszek Wojciechowski, Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu – członek Związku Polaków na Białorusi Lidia Petunia, Prezes GLKS Roskosz-Grabanów Janusz Trochimiuk oraz redaktor "Słowa Podlasia" Jerzy Trudzik.

Tematem przewodnim posiedzenia była działalność Centrum w zakresie przeciwdziałania, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.
Poszczególne bloki poprowadzili Marian Najdychor – Zastępca Komendanta Głównego OHP, Dyrektor Centrum Stanisław Podymski oraz przewodniczący Rady Programowej – Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.

Uroczyste posiedzenie Rady Programowej otworzył Zastępca Komendanta Głównego OHP, który omówił uwarunkowania pracy z młodzieżą oraz działalność Ochotniczych Hufców Pracy oraz ich odbiór publiczny na przestrzeni 50 lat. Komendant Najdychor zgłosił również postulat dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Programowej i zaproponował kandydaturę Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Kandydatura ta została jednogłośnie zaakceptowana przez wszystkich członków Rady, a Starosta Bialski wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Dyrektora ECKiW, który omówił dotychczasową działalność Centrum z podziałem na wychowanie, kształcenie i refundację, programy europejskie oraz współpracę międzynarodową.

Następnie przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję, w trakcie której przedstawiono główne cele i założenia Rady Programowej OHP, propozycje współpracy OHP z instytucjami reprezentowanymi przez osoby przybyłe na posiedzenie Rady a także perspektywy i plany rozwoju.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie z okazji 50-lecia OHP Honorowych Odznak OHP przyznanych przez Komendanta Głównego osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju OHP na Południowym Podlasiu. Odznaczenia z rąk Zastępcy Komendanta Głównego OHP odebrali: Starosta Bialski Tadeusz Łazowski oraz Dyrektor ECKiW w Roskoszy Stanisław Podymski.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej w Roskoszy trwało dwie godziny. Następne spotkanie wszystkich instytucji wchodzących w skład Rady Programowej wstępnie ustalono na maj br.