Narada i szkolenie Kadry Kierowniczej OHP

     
               W dniach 20-21 maja 2013 r. odbyła się w ECKiW w Roskoszy narada  Kadry Kierowniczej OHP połączona ze szkoleniem, w której wzięli udział: Komendant Główny OHP – pan Marian Najdychor, Zastępcy Komendanta Głównego, Wojewódzcy Komendanci, Dyrektorzy CKiW, Dyrektorzy OSZ, Dyrektorzy KG oraz Główne Księgowe OHP. Naradę otworzył Komendant Główny  OHP Pan Marian Najdychor.

Naradę rozpoczęła pani Agnieszka Kubajczuk – p.o. Dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP, omawiając kwestie związane min. z kryteriami ocen na 2013 r., zadaniami jednostek organizacyjnych OHP w zakresie planowania, organizacji oraz kontroli zarządczej.  Następnie głos zabrała pani Anna Sobczak – Dyrektor Biura Budżetu w Komendzie Głównej OHP, przedstawiając propozycję kryteriów ocen i zasad rozliczania jednostek OHP za 2013 r. w zakresie ich działalności finansowej.

W celu podniesienia poziomu merytorycznego narady, a co za tym idzie także jej efektywności, uczestników podzielono na dwie grupy (grupa pierwsza – Kadra Kierownicza oraz grupa druga – Główne Księgowe OHP), w obrębie których realizowano dwa bloki tematyczne zajęć.

Pan Sławomir Męcina – Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komendzie Głównej OHP w swoim wystąpieniu adresowanym do grupy pierwszej,  gros uwagi poświęcił sprawie rekrutacji młodzieży do jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w roku szkolnym 2013/2014. Następnie głos zabrała pani Urszula Kowalska – Dyrektor Biura Rynku Pracy w Komendzie Głównej. Poruszyła ona kwestię stanu realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, a także aspektów organizacyjnych i technicznych powstającego Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, zapoznając jednocześnie uczestników z koncepcją nowego zadania OHP –  „Staże i praktyki zawodowe”. Wnioski płynące z dotychczasowego przebiegu realizacji projektów systemowych „Nowe perspektywy” oraz „Młodzieżowa Akademia Umiejętności  2”  omówione zostały przez  pana Dariusza Gatnera  – Dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w KG.  Poruszył on także zagadnienia związane z funkcjonowaniem regionalnych programów operacyjnych w kontekście pracy poszczególnych jednostek OHP. Druga grupa uczestników narady uczestniczyła w tym czasie w wykładach prowadzonych przez panią Annę Sobczak  –  Główną Księgową Budżetu OHP.  W swoim wystąpieniu poruszyła ona problem najczęściej występujących błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok 2012 r.  Omówiła ona także, mającą wejść w życie z początkiem 2014 r., nową analitykę kont księgowych. Podsumowania tematyki omawianej podczas  pierwszego dnia obu bloków  merytorycznych narady dokonał  Za-ca Komendanta Głównego OHP – Pan Wojciech Szewczyk.

 Podczas narady wiele miejsca poświęcono problematyce działalności CKiW, KW oraz OSZ. Doświadczeniami wynikającymi z pracy i funkcjonowania poszczególnych rodzajów jednostek OHP, podzielili się Dyrektorzy: CKiW w Pleszewie, OSZ we Włocławku oraz KW  OHP w Katowicach. Druga grupa uczestników szkolenia brała w tym czasie udział w zajęciach praktycznych, prowadzonych przez przedstawicieli Biura Budżetu Komendy Głównej OHP. Zajęcia obejmowały min. podniesienie umiejętności w zakresie wydajności użytkowania informatycznego systemu obsługi budżetu Państwa TREZOR oraz systemu INTEGRA.

      Naradę podsumowali  w krótkich wystąpieniach: Komendant Główny OHP – pan Marian Najdychor oraz jego Zastępcy.

 

DSC_5426

 

DSC_5427

 

DSC_5429